Gốc > Mục:Văn bản chỉ đạo > Mục:Nhà Trường >
title:Phát động thi đua năm học 2009-2010
date:07-10-2009
sender:Nguyễn Mộng Trinh
source:
type:doc
TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Đam Rông, ngày 6 tháng 10 năm 2009

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM HỌC 2009 -2010

Năm học 2009-2010 là năm học với chủ đề “ Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. Cũng là năm mà toàn ngành của chúng ta tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành như : Cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học vả sáng tạo” cùng với phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện- học sinh tích cực” trong các trường phổ thông.
Để hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học của nhà trường và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, của đơn vị…
Nhà trường và công đoàn trường THPT Đạ Tông thống nhất phát động thi đua từ nay đến hết năm học 2009-2010 với những nội dung cụ thể như sau:
I/ Mục đích yêu cầu :
Toàn thể CB-GV-CNV hăng hái phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để dấy lên phong trào thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thành công kế hoạch năm học.
Tạo ra những chuyển biến về nhận thức và hành động cũng như lề lối làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục với tinh thần “ Tất cả vì học sinh thân yêu”.
II/ Nội dung :
Nội dung xuyên suốt trong cả năm học
+ Một là : Mỗi CB- GV Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Hai là : Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua của ngành. Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
+ Ba là : Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt”, “ Hai giỏi”. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, viết giải pháp hữu ích, tự làm đồ dùng dạy học.
+ Bốn là : Tích cực Xây dựng “ gia đình nhà giáo văn hóa” và thực hiện cuộc vận động xây dựng “ môi trường làm việc không khói thuốc”
+ Năm là : Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao. Tổ chức tốt và tham gia các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong năm.
III/ Tổ chức thực hiện :
Công đoàn phối hợp với nhà trường sẽ triển khai từng nội dung chi tiết và các chỉ tiêu cụ thể đến các tổ chuyên môn, tổ công đoàn trong mỗi giai đoạn thi đua. Có sơ kết, tổng kết, đánh giá, xếp loại, bình xét dân chủ công khai cuối mỗi giai đoạn.

Kính thưa toàn thể hội nghị…..
Để có cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm. Nhà trường và công đoàn đã có công văn hướng dẫn đăng ký gửi đến các tổ. Qua tổng hợp kết quả của hội nghị CBCC các tổ đã có 03 tổ đăng ký danh hiệu tổ lao động tiến tiến xuất sắc, 04 tổ lao động tiến tiến, 22 cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua, 51 lao động tiến tiến.

Xin mời đại diện các tổ ký kết thi đua.